Fortsatt satsning för PEBG tekniken

Den 13 juni beviljade Energiutvecklingsnämnden (EUN) projektet ”PEBG Karakterisering” med ETC som huvudsökande. I sin helhet uppgår den totala projektbudgeten för 3 år, inklusive medfinansieringen, till 27,8 miljoner SEK.  Projektmedlemmar är ETC, IVAB och LTU och medfinansiärer är Energimyndigheten, Sveaskog och Smurfit Kappa.

Tidigare framgångar med pågående PEBG utveckling (direktförgasning av biomassa)  innebär inte att tekniken är kommersialiserbar eller redo för uppskalning. För att nå fram till en teknik som är mer mogen kommer det att krävas ytterligare forskningsinsatser för att karakterisera processen och erhålla driftserfarenheter utöver vad som kommer att uppnås i det nuvarande projektet. Detta är motivet för PEBG Karakterisering där aktiviteterna kommer att lägga grunden för en optimering av processen med avseende på driftsekonomi och tillförlitlighet, vilket ger underlag för vidare uppskalning av processen. Konverteringsförloppet och de detaljerade reaktionerna i förgasningsprocessen är mycket komplicerade och det är bara genom avancerade experiment under realistisk förhållanden som man kan få en fullständig bild och förståelse för processen. Det ligger många frågeställningar kring detta som behöver koncentrerad underbyggande forskning och djupare analys av väl genomförda försök i pilotskala.

« Till nyhetsarkivet

 
Links:spiderman costume for kids